ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tisztelt felhasználó! Örülünk, hogy igénybe vette mobilalkalmazásunkat. Kérjük a lenti általános szerződési feltételeket (rövidítve: ÁSZF figyelmesen olvassa el, mivel ez az ÁSZF rögzíti Mobilalkalmazásunk és az Ön között létrejövő jogviszony, illetve szerződés rendelkezéseit, illetve hasznos és fontos adatokat tudhat meg a Mobilalkalmazás üzemeltetőjéről, panaszkezelésről, és az Önt megillető egyéb jogokról és kötelezettségekről.

Jelen ÁSZF 2017. november hó 15. napjától hatályos. Az ÁSZF, illetve a korábban hatályos ÁSZF-ek a linkre kattintva tölthetőek le PDF formátumban.

I. Általános rendelkezések, Üzemeltető

A TouristGuide Hungary név alatt elérhető mobilalkalmazás (a továbbiakban: Mobilalkalmazás) üzemeltetőjének (a továbbiakban: Üzemeltető) adatai:

Cégneve: Komár Csongor EV.
Székhelye: Szarvas Vasút u. 39.
Nyilvántartási szám: 51522728
Nyilvántartó szerv: belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkárság okmányfelügyeleti főosztály
Adószáma: 68285733-6201-231-04
Bankszámlaszáma: 10408131-50526867-74521006
Ügyfélszolgálat e-mail címe: touristguideinform@gmail.com
Weblap internet címe: http://touristguide.hu
Tárhely szolgáltató neve: Azure
Tárhely szolgáltató címe: Budapest, M épület, Graphisoft park 3, 1031
Tárhely szolgáltató elérhetősége: https://azure.microsoft.com/hu-hu/

1. Az Üzemeltető mobilalkalmazást (a továbbiakban: Mobilalkalmazás) üzemeltet Magyarország különböző turisztikai látványosságai, múzeumai, galériái, információs központjai, éttermei, szálláshelyei, valamint gyógyszertárai, kórházai, üzletei (a továbbiakban: Turisztikai intézmények elérhetőségének, jellemzőinek, szolgáltatásaiknak a megismerésére, illetve a Felhasználók tájékozódásának elősegítésére.

2. A Mobilalkalmazásban elérhető Turisztikai intézményeket az Üzemeltető partnerei, azaz a Turisztikai intézmények tulajdonosai, valamint üzemeltetői, illetve a turisztikai szolgáltatásokat nyújtó személyek bocsájtják rendelkezésre (a továbbiakban: Partner ill. Partnerek A Partnerek az Üzemeltető Mobilalkalmazásán keresztül a Felhasználók részére a Mobilalkalmazásban felajánlott Turisztikai intézmények elérhetőségét biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás)

3. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF határozza meg az Üzemeltető és a Partner (Üzemeltető és Partner a továbbiakban együtt: Szolgáltatók valamint az Weboldalon elérhető Rendszert használó természetes személy (a továbbiakban: Felhasználó Szolgáltatók és Felhasználó a továbbiakban együtt: Felek között a Turisztikai intézmények adatainak elérésére vonatkozó Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

4. A Partner az elektronikus szerződés megkötésével fogadja el az Adatkezelési szabályzat rendelkezéseit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. Az elektronikus szerződés megkötésével a Partner kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket - így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást - megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás működésének biztosításához szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.

5. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződést és annak adataid az Üzemeltető a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban előírt határideig köteles megőrizni. A Partner által megadott adatok, a Szolgáltatásra vonatkozóan az Üzemeltető rendszerében őrzött adatok, illetve az elektronikus szerződés időpontjában érvényes ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést.

6. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

7. Az Üzemeltető tájékoztatja Partnert és a Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén az Üzemeltető a Partnert a változásoknak a Partnerségi megállapodásban kijelölt kapcsolattartó útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

8. A szolgáltatás, vagyis a Turisztikai intézmények lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Mobilalkalmazásban, illetve a Turisztikai intézmény elérhetőségét biztosító Partner Facebook-oldalán.

9. A Partnerek adatai (pl. székhelye, postai címe, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési címe, ill. akihez a fogyasztó a panaszait címezheti) a Mobilalkalmazásban, ill. a Turisztikai intézmény elérhetőségét biztosító Partner weboldalán található.

10. A Szolgáltatás eléréséhez szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának ellenértékeként a Mobilalkalmazás egyéb díjat nem számíthat fel.

11. Az Üzemeltető a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

12. Az Üzemeltető és a Partner közötti szerződés határozatlan időre jön létre, a Felek általi Partnerségi megállapodás aláírásának napjával lép hatályba, és mindaddig hatályos, amíg bármelyik fél annak felmondását nem kezdeményezi.


III. A Partner adatai

1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Partner szolgáltatásának biztosítását indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Mobilalkalmazással történő bármilyen visszaélés esetén.

2. A Partnert teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Partner vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Üzemeltetőt adatainak (pl. azonosítójának és jelszavának) bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó kárfelelősséget az Üzemeltető kizárja.

3. A Partner kijelenti, és felelősséggel tartozik azért, hogy a valós adatait adta meg a Mobilalkalmazásnak. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő bármilyen kárért. A Partner elfogadja, hogy az Üzemeltető a Partner által megadott adatoknak megfelelően teljesít és állít ki számlát a Partner részére. Kérjük, amennyiben adataiban bármilyen változás következik be, akkor azt a Rendszerben való módosítással haladéktalanul aktualizálja. A Partnernek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. Az Üzemeltető jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Partner valódiságát ellenőrizni.

4. Az Üzemeltető a Partner adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. A részletes adatvédelemre vonatkozó szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.

5. Regisztráció esetén jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Partnernek csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Természetesen a Partner az előbbi beállítást bármikor vissza is vonhatja, illetve módosíthatja.

6. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Üzemeltető az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Azonban az internet és az informatika egy olyan környezet, ahol az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli, illetve azt kizárja.


IV. Az Üzemeltető Szolgáltatásának korlátai

1. A Partner tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Mobilalkalmazás folyamatos üzemeltetése az Üzemeltető előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Az Üzemeltető ennek megfelelően nem garantálja a szolgáltatás és a kapcsolódó alkalmazás hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A szolgáltatás megszakadásával, vagy hibáival összefüggő felelősséget az Üzemeltető kizárja, különös tekintettel a szolgáltatás használatából fakadó kártérítési felelősséget. A szolgáltatás a Mobilalkalmazásban elérhető szolgáltatásokat jelenti.

2. Az Üzemeltető jogosult a szolgáltatás vagy a Mobilalkalmazás karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

3. Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a Partnerektől beérkezett információkat eljuttassa az érdeklődőkhöz. Ugyanakkor az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Partner honlapján az egyes Turisztikai intézményekhez kapcsolódó olyan információkkal, tartalmakkal kapcsolatban.

4. Az Üzemeltető csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel.

5. Az Üzemeltető kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Partner, a Felhasználó vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.


V. A Turisztikai intézményekre vonatkozó szabályok

1. A Turisztikai intézmények elérhetőségeinek és a rájuk vonatkozó információk biztosítása a Partnerek felelőssége és kötelezettsége. A Partner tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget a Turisztikai intézmények hiányos adatai kapcsán.


VI. A Mobilalkalmazásban megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Mobilalkalmazásban megjelenő védjegyek az Üzemeltető, a Partnerek, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket az Üzemeltető, a Partnerek, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A Mobilalkalmazásban elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok az Üzemeltetőt, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat az Üzemeltető, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

3. A Partner által a Mobilalkalmazás használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken az Üzemeltető korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. az Üzemeltető véleményét tükrözné. Az Üzemeltető korlátozás nélkül jogosult a Partner észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Partner részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

4. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármely Felhasználót a Mobilalkalmazásban tanúsított magatartása miatt indokolási kötelezettség nélkül kizárjon a Mobilalkalmazásból és törölje a Felhasználói fiókját.


VII. A panaszkezelés módja

1. Az Üzemeltető székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.

2 A Partner az Üzemeltetőnek a Szolgáltatás elérhetőségének biztosításával kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel. Az Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Partner a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Partnernek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Partnernek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

3. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető a beérkezését követően harminc (30) napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Partnernek megküldi a fenti jegyzőkönyvvel együtt, elsősorban a Partnerségi megállapodásban megadott kapcsolattartó e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját az Üzemeltető indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén az Üzemeltető köteles a Partnert írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve az Üzemeltető székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

4. Az Üzemeltető nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).


VIII. Záró rendelkezések

1. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült.

2. Jelen ÁSZF-re egyebekben első sorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, illetve a hatályos magyar jogszabályok irányadóak.Vissza az előző oldalra