ADATKEZELÉSI SZABÁLYAT

Tisztelt felhasználó! Örülünk, hogy igénybe vette mobilalkalmazásunkat. Kérjük a lenti Adatkezelési szabályzatot figyelmesen olvassa el, mivel ez a dokumentum rögzíti Weblapunk és az Ön között létrejövő jogviszony, illetve szerződés rendelkezéseit, illetve hasznos és fontos adatokat tudhat meg a Weblap üzemeltetőjéről, panaszkezelésről, és az Önt megillető egyéb jogokról és kötelezettségekről.

Jelen Adatkezelési szabályzat 2017. november hó 15. napjától hatályos. Az Adatkezelési szabályzat, illetve a korábban hatályos Adatkezelési szabályzatok a linkre kattintva tölthetőek le PDF formátumban.


I. ADATKEZELŐ NEVE

A TouristGuide Hungary néven elérhető mobilalkalmazás (a továbbiakban: Mobilalkalmazás üzemeltetőjének, adatkezelőjének (a továbbiakban: Üzemeltető) adatai:

Cégneve: Komár Csongor EV.
Székhelye: Szarvas Vasút u. 39.
Nyilvántartási szám: 51522728
Nyilvántartó szerv: Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkárság okmányfelügyeleti főosztály
Adószáma: 68285733-1-24
Bankszámlaszáma: 10408131-50526867-74521006
Ügyfélszolgálat e-mail címe: touristguideinform@gmail.com
Weblap internet címe: http://touristguide.hu

II. ÜZEMELTETŐ TEVÉKENYSÉGE

1. Az Üzemeltető mobilalkalmazást (a továbbiakban: Mobilalkalmazás üzemeltet Magyarország különböző turisztikai látványosságai, múzeumai, galériái, információs központjai, éttermei, szálláshelyei, valamint gyógyszertárai, kórházai, üzletei (a továbbiakban: Turisztikai intézmények elérhetőségének, jellemzőinek, szolgáltatásaiknak a megismerésére, illetve a Felhasználók tájékozódásának elősegítésére.

2. A Mobilalkalmazásban elérhető Turisztikai intézményeket az Üzemeltető partnerei, azaz a Turisztikai intézmények tulajdonosai, valamint üzemeltetői, illetve a turisztikai szolgáltatásokat nyújtó személyek bocsájtják rendelkezésre (a továbbiakban: Partner ill. Partnerek).

3. A jelen Adatkezelési Szabályzat és az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) együttesen határozzák meg az Üzemeltető és a Partner (Üzemeltető és Partner a továbbiakban együtt: Szolgáltatók) valamint a Mobilalkalmazást használó természetes személy, felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó; Szolgáltatók és Felhasználó a továbbiakban együtt: Felek) között a Turisztikai intézmények adatainak elérésére vonatkozó Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.


III. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. Nyilvánosan hozzáférhető adatok a nyilvánosságra hozatallal szabadon hozzáférhetővé válnak. A nyilvánosságra hozatallal az érintett megadja a hozzájárulását ahhoz, hogy az adatai más által is felhasználásra kerüljenek (a továbbiakban: Nyilvános adat). Az Üzemeltető ennek megfelelően jelen szabályzatban meghatározott módon Nyilvános adatokat is kezel a Partnerekről.

2. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Avtv.) alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában foglaltak. A hozzájárulást a Partner az egyes adatkezelések tekintetében az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával adja meg. A hozzájárulás megadása a regisztrációval, valamint az elektronikus szerződés megkötésével valósul meg.


IV. ALKALMAZOTT ADATKEZÉSI IRÁNYELVEK

1. Az Üzemeltető, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

2. Az Üzemeltető jogosult az Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési Szabályzat módosításának esetén az Üzemeltető a Partnert a változásokról az elektronikus szerződésben kijelölt kapcsolattartó útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal. A Partner a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

3. Az Üzemeltető elkötelezett a Partner adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

4. Az Üzemeltető adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

5. Az Üzemeltető a Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Partnert tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7. Az Üzemeltető szabályzat útján tájékoztatja a Partnert az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a rendelkezésre bocsátott adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

8. Az Üzemeltető az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Partnerrel szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

9. Az Üzemeltető továbbá fenntartja a jogot, hogy a Partner által biztosított Szolgáltatások közül, a kötelező adatszolgáltatás hiányában, egyes Szolgáltatások nem minden esetben lesznek teljes körűen elérhetőek.


V. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az Üzemeltető szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használja.

2. Az Adatkezelés célja a Mobilalkalmazásban található turisztikai szolgáltatás nyújtásának biztosítása, továbbá a statisztikai információk gyűjtése. Az Adatkezelés célja továbbá a Partner, mint szolgáltató beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, a Partnerek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése. Az Adatkezelés időtartama 8 év. Az adatkezelés időtartama jelen Adatkezelési Szabályzat módosítására vonatkozó rendelkezések alapján változhat.

3. A Mobilalkalmazás szolgáltatásainak biztosításának céljából kezelt adatnak minősül a Partner vezeték és keresztneve természetes személy esetén, jogi személy esetén cégneve, telefonszáma, e-mail címe, valamint az előzetes regisztráció során megadott jelszava.

4. A Szolgáltatások elérhetőségének biztosítása a céljából kezelt adatnak minősül a Szolgáltatás neve és elérhetősége – cím, telefonszám (mobil és vezetékes), e-mail cím -, nyitvatartása, a Szolgáltatás web- és Facebook-elérhetősége, amennyiben ilyennel rendelkezik, a Szolgáltatás jellemzői, kategóriái, programjainak ismertetése.

5. Regisztráció

Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Partnernek csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait. A Partner által megadott adatokat az Üzemeltető mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Partner meg nem tiltja.

A Partner által megadott, regisztráció céljából kezelt adat a Partner e-mail címe, felhasználóneve és jelszava.

6. Statisztikai adatok

Az adatokat az Üzemeltető felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, az érintett Partner nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja. Az Üzemeltető a Partner adatait, az adatok törlésének Partner általi kérelmétől számított 30. napig használhatja fel statisztikai célokra.

Az Üzemeltető statisztikai célból felhasználja 4. pontban meghatározott adatokat. Az Üzemeltető ezeket az adatokat statisztikai célból olyan módon használja fel, hogy azok a Partnerek, valamint a Partnerek által megjelölt harmadik személyek részére tájékoztatás céljából megosztásra kerülnek.

7. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt Adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Üzemeltetőt. Az Üzemeltető a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8. Az Üzemeltető a neki megadott adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Partner e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Partnert terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Partner nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

9. A személyes adatok megismerésére jogosultak: az Üzemeltetővel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló munkatársak.

10. A személyes adatokban bekövetkezett változást a Partner 15 napon belül, elektronikus úton az touristguideinform@gmail.com e-mail címen keresztül az Üzemeltetőnek jelezni köteles.


VI. PARTNEREK JOGAI SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

1. Személyes adatai kezeléséről a Partner tájékoztatást kérhet. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az touristguideinform@gmail.com címre kell eljuttatni, amire a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül választ kap az érintett. A tájékoztatást az Üzemeltető csak az Avtv-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Üzemeltető írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Üzemeltető tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti. A fentebb írt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Üzemeltetőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás később helyesbítéshez vezetett.

2. Az érintett kérelmezheti az Üzemeltetőnél személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező Adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

3. A személyes adatokban bekövetkezett változás esetén a személyes adatok a Mobilalkalmazás felületén módosíthatóak. Továbbá a személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a regisztrált e-mail címen, vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok nem minden esetben állíthatóak helyre.

4. Az Üzemeltető az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az Adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Üzemeltető rendelkezésére áll, a személyes adatot az Üzemeltető helyesbíti.

6. Az Üzemeltető megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

7. Ha az Üzemeltető az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

8. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • a a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Üzemeltető, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező Adatkezelés esetén;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  • törvényben meghatározott egyéb esetben.

9. Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Üzemeltető az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

10. Ha az érintett az Üzemeltető a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Üzemeltető a reá irányadó határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Avtv. 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

11. Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, úgy az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – az Avtv. 22. §-ban meghatározott módon - bírósághoz fordulhat az Üzemeltető ellen. Az Üzemeltető az érintettet is perbe hívhatja.

12. Ha az Üzemeltető az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az Üzemeltetőtől, amely felvilágosítást az Üzemeltető az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az Üzemeltető ellen. Az Üzemeltető az érintettet is perbe hívhatja.

13. Az Üzemeltető az érintett adatát nem törölheti, ha az Adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Üzemeltető egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

14. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Avtv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az Üzemeltető ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

15. Azt, hogy az Adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Üzemeltető köteles bizonyítani. Az Avtv. 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

16. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

17. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az Adatvédelmi Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

18. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Üzemeltetőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Avtv. 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

19. A bíróság elrendelheti ítéletének - az Üzemeltető azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

20. Az Üzemeltető az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Üzemeltető felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Üzemeltető mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az Adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


VII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

1. A Vásárló jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://naih.hu


VIII. JELEN ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATBAN ALKALMAZOTT FOGLAMAK

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Felhasználó: az a természetes személy, aki az Üzemeltető Mobilalkalmazásában a Partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat igénybe veszi;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.


Vissza az előző oldalra